Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) memory SODIMM. Προϋπολογισμός δαπάνης 11290 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η

Calls for Tender

18.12.2018 - 24.12.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) memory SODIMM. Προϋπολογισμός δαπάνης 11290 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η