Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε Τμήματα, για την «Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής Προϋπολογισμός δαπάνης

Calls for Tender

20.12.2018 - 21.01.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε Τμήματα, για την «Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής Προϋπολογισμός δαπάνης