Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Φασματογράφου μάζας για on-line ανάλυση σύστασης αερίων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

15.03.2019 - 28.03.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Φασματογράφου μάζας για on-line ανάλυση σύστασης αερίων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.