ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ TOY ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΙΤΕ

Announcements

28.05.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ TOY ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΙΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την με αριθμό πρακτικού συνεδριάσεως 402/30-6/20.4.2019 απόφασή του, αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού του ΙΤΕ και του αναπληρωτή αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4310/2014.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι την ημέρα προκήρυξης των εκλογών ανήκουν στο τακτικό προσωπικό (με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου) του ΙΤΕ με την ιδιότητα του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και η ιδιότητά τους αυτή δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο (ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ).

Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2019 ώρα 16:00.

 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών ορίζεται η

19η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και  ώρα  09:00 έως 15:00.

 

Αρμόδιος υπάλληλος του ΙΤΕ για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζεται η κ. Β. Γκαγκαουδάκη στην Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής υποψηφιοτήτων central@admin.forth.gr

Για τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας των εκλογών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από τον κατάλογο του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του ΙΤE, στην Γραμματεία της ΚΔ/ΙΤΕ την Τρίτη 28.5.2019.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

 

 

Ηράκλειο 22/5/2019

Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Νεκτάριος Ταβερναράκης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου