Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια 3D Scanner με παρελκόμενα» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. 32.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

07.06.2019 - 18.06.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια 3D Scanner με παρελκόμενα» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. 32.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%