Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – Προμήθεια Β», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋ

Calls for Tender

05.09.2019 - 03.10.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – Προμήθεια Β», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋ