Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων - Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ρ

Calls for Tender

17.09.2019 - 03.10.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων - Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ρ