Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίωνγια την «Προμήθεια αυτόματου πολύ-τριχοειδή γενετικού αναλυτή» στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», ΥΕ 2, της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρ

Calls for Tender

07.11.2019 - 22.11.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίωνγια την «Προμήθεια αυτόματου πολύ-τριχοειδή γενετικού αναλυτή» στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», ΥΕ 2, της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρ