Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Υποέργο 14 - INSPIRED» στο πλαίσιο της πράξης «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functi

Calls for Tender

07.11.2019 - 18.11.2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Υποέργο 14 - INSPIRED» στο πλαίσιο της πράξης «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functi