Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Βαλβιδοφόρου Πηγής με Πυρόλυση για Διαβρωτικά Υλικά (Valved Cracker Source for Corrosive Materials)» στο πλαίσιο της πράξης«Integrated Qubits towards Future High-Temperature Silicon Quantum Computing Ha

Calls for Tender

13.11.2019 - 25.11.2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Βαλβιδοφόρου Πηγής με Πυρόλυση για Διαβρωτικά Υλικά (Valved Cracker Source for Corrosive Materials)» στο πλαίσιο της πράξης«Integrated Qubits towards Future High-Temperature Silicon Quantum Computing Ha