Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο "HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΚ"

Calls for Tender

14.06.2010 - 18.06.2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο "HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΚ"