Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων (κιτ) αλληλούχησης», στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ (Ιδιωτικά έσοδα), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τ

Calls for Tender

06.02.2020 - 18.02.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων (κιτ) αλληλούχησης», στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ (Ιδιωτικά έσοδα), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τ