Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «3η Προµήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίµων -Ήπειρος[ΒΙΤ-ΗΠ]» στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «3η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆

Calls for Tender

19.02.2020 - 06.03.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «3η Προµήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίµων -Ήπειρος[ΒΙΤ-ΗΠ]» στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «3η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆