Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών» Στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2 της Πρ

Calls for Tender

17.03.2020 - 01.04.2020

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών» Στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2 της Πρ