Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Σταθμών Εργασίας, Φορητών Υπολογιστών και Εκτυπωτών», στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη (ΠΕρΑΝ)», ΥΕ 1, «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην

Calls for Tender

09.04.2020 - 27.04.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Σταθμών Εργασίας, Φορητών Υπολογιστών και Εκτυπωτών», στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη (ΠΕρΑΝ)», ΥΕ 1, «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην