Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής βιολογίας και αλληλούχησης – ΜΙΑ Κρήτης» Στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2 της Πρ

Calls for Tender

10.04.2020 - 28.04.2020

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής βιολογίας και αλληλούχησης – ΜΙΑ Κρήτης» Στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2 της Πρ