Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων», για ένα έτος με Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με κριτή

Calls for Tender

14.05.2020 - 05.06.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων», για ένα έτος με Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με κριτή