Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Συσκευής εναπόθεσης με τεχνική κονιορτοποίησης (sputtering)» στο πλαίσιο της Πράξης: «Intelligent Reliability 4.0», Ακρωνύμιο: iRel4.0, κωδικός GA 876659, της Δράσης «H

Calls for Tender

15.09.2020 - 01.10.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Συσκευής εναπόθεσης με τεχνική κονιορτοποίησης (sputtering)» στο πλαίσιο της Πράξης: «Intelligent Reliability 4.0», Ακρωνύμιο: iRel4.0, κωδικός GA 876659, της Δράσης «H