Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης € 35.750,00 (τμήμα

Calls for Tender

07.10.2020 - 02.11.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού μικροσκοπίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης € 35.750,00 (τμήμα