Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ενός Επιτραπέζιου Περιθλασίμετρου Ακτίνων-Χ με περιστρεφόμενο δειγματοφορέα» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προυπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθ

Calls for Tender

16.10.2020 - 12.11.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ενός Επιτραπέζιου Περιθλασίμετρου Ακτίνων-Χ με περιστρεφόμενο δειγματοφορέα» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προυπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθ