Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΤΕ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης Αρχικής διετούς σύμβασης: 320.000,00€ πλέ

Calls for Tender

30.10.2020 - 26.11.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΤΕ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης Αρχικής διετούς σύμβασης: 320.000,00€ πλέ