Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού Ζωοκομείου, IVCs (Individually Ventilated Cages)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, έργο με τίτλο «Εξοπλισμός Προ-κλινικής Μονάδας Υβριδικών Τεχνικών

Calls for Tender

13.11.2020 - 27.11.2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού Ζωοκομείου, IVCs (Individually Ventilated Cages)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, έργο με τίτλο «Εξοπλισμός Προ-κλινικής Μονάδας Υβριδικών Τεχνικών