Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους διαχείρισης-υποστήριξης συνεργατικού σχηματισμού

Announcements

16.11.2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους διαχείρισης-υποστήριξης συνεργατικού σχηματισμού

Δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society».

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη, 16/12/2020 και ώρα 17:00.

Απόφαση Παράτασης

Κατεβάστε την προκήρυξη