Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 16.129,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

30.12.2020 - 26.01.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 16.129,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.