Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή για «Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων – GENOPTICS-1», στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας», [GenOptics] - κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-00407, MIS5067570 της Δρ

Calls for Tender

04.01.2021 - 15.01.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή για «Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων – GENOPTICS-1», στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας», [GenOptics] - κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-00407, MIS5067570 της Δρ