Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή για την «Προμήθεια Συστήματος παλμικού λέιζερ υπέρστενων παλμών (fs) μήκους κύματος 920 nm», στο πλαίσιο των Πράξεων 1. «Dendritic Spine Dynamics in an Animal Model of Schizophrenia», της Δράσης «2018 NARSAD Young I

Calls for Tender

11.01.2021 - 05.02.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή για την «Προμήθεια Συστήματος παλμικού λέιζερ υπέρστενων παλμών (fs) μήκους κύματος 920 nm», στο πλαίσιο των Πράξεων 1. «Dendritic Spine Dynamics in an Animal Model of Schizophrenia», της Δράσης «2018 NARSAD Young I