Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

Calls for Tender

12.02.2021 - 17.02.2021

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.