Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Συστημάτων λέιζερ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR» [C.A.L.L.O.S], MIS 5056208, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Calls for Tender

18.02.2021 - 01.03.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Συστημάτων λέιζερ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR» [C.A.L.L.O.S], MIS 5056208, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό