Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων NANO-MYTHiC», στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμοι Νανοφορείς Για Τη Στοχευμένη Και Παρατεταμένη Θεραπεία Του Καρκίνου Και Απομυελινωτικών Παθήσεων Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» [NANO-MYTHiC], με Κωδικό ΟΠΣ 5069874, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00501, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Αν

Calls for Tender

26.02.2021 - 09.03.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων NANO-MYTHiC», στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμοι Νανοφορείς Για Τη Στοχευμένη Και Παρατεταμένη Θεραπεία Του Καρκίνου Και Απομυελινωτικών Παθήσεων Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» [NANO-MYTHiC], με Κωδικό ΟΠΣ 5069874, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00501, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Αν