Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης αερίων» στο πλαίσιο της Πράξης «Έξυπνες και Λειτουργικές Συσκευασίες Τροφίμων με χρήση νανομελανιών οξειδίων μετάλλων ως αισθητήρες» με ακρωνύμιο «SMARTPACK» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (κωδικός Τ2ΕΔΚ-02373 και MIS 5069123), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση

Calls for Tender

03.03.2021 - 15.03.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης αερίων» στο πλαίσιο της Πράξης «Έξυπνες και Λειτουργικές Συσκευασίες Τροφίμων με χρήση νανομελανιών οξειδίων μετάλλων ως αισθητήρες» με ακρωνύμιο «SMARTPACK» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (κωδικός Τ2ΕΔΚ-02373 και MIS 5069123), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση