Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Συστήματος Συνεστιακής Μικροσκοπίας» στο πλαίσιο Πράξη: «Dissecting novel mechanisms of iron regulation during macrophage-fungal interplay» [iMAC-FUN] που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - European Research Council “ERC”, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 250.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

16.03.2021 - 12.04.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Συστήματος Συνεστιακής Μικροσκοπίας» στο πλαίσιο Πράξη: «Dissecting novel mechanisms of iron regulation during macrophage-fungal interplay» [iMAC-FUN] που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - European Research Council “ERC”, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 250.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.