ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός μη-επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV) εξοπλισμένου με μία υπερφασματική κάμερα», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης € 273.400,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός μη-επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV) εξοπλισμένου με μία υπερφασματική κάμερα», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης € 273.400,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

22.03.2021 - 14.06.2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός μη-επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV) εξοπλισμένου με μία υπερφασματική κάμερα», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης € 273.400,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.