Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια αεροδυναμικού ταξινομητή αερολύματος» στο πλαίσιο της Πράξης «PyroTRACH. Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health», GA726165, Δράση «HORIZON 2020-ERC-2016» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission / European Research Council), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 72.653,00 €, μη συμπεριλαμβαν

Calls for Tender

23.03.2021 - 05.05.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια αεροδυναμικού ταξινομητή αερολύματος» στο πλαίσιο της Πράξης «PyroTRACH. Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health», GA726165, Δράση «HORIZON 2020-ERC-2016» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission / European Research Council), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 72.653,00 €, μη συμπεριλαμβαν