Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών» στο πλαίσιο των Πράξεων α) «Decoding cognitive information from populations of neurons towards the development of a brainmachine interface» (XAVIER) της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ

Calls for Tender

01.04.2021 - 13.04.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών» στο πλαίσιο των Πράξεων α) «Decoding cognitive information from populations of neurons towards the development of a brainmachine interface» (XAVIER) της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ