Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft» , με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 36.934,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Calls for Tender

07.04.2021 - 19.04.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft» , με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 36.934,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.