Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων βιοαπεικόνισης και αναβάθμιση συστημάτων μικροσκοπίας» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)», YE: Νο 2 «BIOIMAGING-GR -ITE-2», κωδ MIS 5002755, Δράση: «Ενίσχυση Των Υποδομών Έρευνας Και Καινοτομίας», Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 14-20, που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ

Calls for Tender

16.04.2021 - 13.05.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων βιοαπεικόνισης και αναβάθμιση συστημάτων μικροσκοπίας» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)», YE: Νο 2 «BIOIMAGING-GR -ITE-2», κωδ MIS 5002755, Δράση: «Ενίσχυση Των Υποδομών Έρευνας Και Καινοτομίας», Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 14-20, που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ