Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: ««Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – LiquidPancreas» στο πλαίσιο της Πράξης «Yγρό Πάγκρεας: Ένα Πάγκρεας: Ένα διαγνωστικό εργαλείο υγρής βιοψίας για την εξατομικευμένη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 - LiquidPancreas» με αρ. Έργου T2EΔK-00940 & ΟΠΣ 5069882, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ΚΥΚΛΟΣ» που χρηματοδοτείται από, την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτο

Calls for Tender

15.07.2021 - 28.07.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: ««Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – LiquidPancreas» στο πλαίσιο της Πράξης «Yγρό Πάγκρεας: Ένα Πάγκρεας: Ένα διαγνωστικό εργαλείο υγρής βιοψίας για την εξατομικευμένη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 - LiquidPancreas» με αρ. Έργου T2EΔK-00940 & ΟΠΣ 5069882, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ΚΥΚΛΟΣ» που χρηματοδοτείται από, την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτο