Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Συστήματος Λέϊζερ Υπερβραχέων παλμών με Γεννήτρια Αρμονικών/Λευκού Φωτός» στο πλαίσιο της «IQubits-Integrated ΙQubits Towards Future High-Temperature Silicon Quantum Computing Hardware Technologies» [IQubits], Δράση «FET-Open Challenging Current Thinking», GA No 829005, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει της τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 80

Calls for Tender

12.08.2021 - 27.08.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Συστήματος Λέϊζερ Υπερβραχέων παλμών με Γεννήτρια Αρμονικών/Λευκού Φωτός» στο πλαίσιο της «IQubits-Integrated ΙQubits Towards Future High-Temperature Silicon Quantum Computing Hardware Technologies» [IQubits], Δράση «FET-Open Challenging Current Thinking», GA No 829005, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει της τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 80