Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή βιοαντιδραστήρα πιλοτικής κλίμακας για την ταυτόχρονη παραγωγή οξέων / υδρογόνου και πολυϋδροξυαλκανοϊκών εστέρων από σακχαρούχα απόβλητα» στο πλαίσιο της Πράξης «Βιομετατροπή Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων σε Βιοπολυμερή για Προϊόντα Συσκευασίας στα Πλαίσια ενός Βιοδιυλιστηρίου», ακρωνύμιο «Wastes-to-Biopolymers» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01447) MIS 5030731 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 24.193,55 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

09.04.2021 - 20.04.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή βιοαντιδραστήρα πιλοτικής κλίμακας για την ταυτόχρονη παραγωγή οξέων / υδρογόνου και πολυϋδροξυαλκανοϊκών εστέρων από σακχαρούχα απόβλητα» στο πλαίσιο της Πράξης «Βιομετατροπή Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων σε Βιοπολυμερή για Προϊόντα Συσκευασίας στα Πλαίσια ενός Βιοδιυλιστηρίου», ακρωνύμιο «Wastes-to-Biopolymers» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01447) MIS 5030731 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 24.193,55 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.