Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φασματόμετρου μάζας υψηλής ευκρίνειας με ιονισμό εξαγωγικού ηλεκτροψεκασμού και λήψη δείγματος σε ατμοσφαιρικές συνθήκες» στο πλαίσιο του έργου "Pyrogenic Transformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)", με GA 726165 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ - European Research Council "ERC", με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 380.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

02.04.2021 - 14.05.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φασματόμετρου μάζας υψηλής ευκρίνειας με ιονισμό εξαγωγικού ηλεκτροψεκασμού και λήψη δείγματος σε ατμοσφαιρικές συνθήκες» στο πλαίσιο του έργου "Pyrogenic Transformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)", με GA 726165 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ - European Research Council "ERC", με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 380.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.