Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού ευρείας κλίμακας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» στο πλαίσιο του ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 286.791,85 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

23.02.2021 - 22.03.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού ευρείας κλίμακας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» στο πλαίσιο του ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 286.791,85 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%