Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για καλλιέργειες μικροβίων» που χρηματοδοτείται από την Πράξη: «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterisation - INSPIRED» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550, Υποέργο 4 «INSPIRED-ITE-Δυτική Ελλάδα (INSPIRED-ITE-ΔΕ)», ΕΠΑνΕΚ 14-20, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 16.129,03 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Calls for Tender

18.02.2021 - 18.02.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για καλλιέργειες μικροβίων» που χρηματοδοτείται από την Πράξη: «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterisation - INSPIRED» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550, Υποέργο 4 «INSPIRED-ITE-Δυτική Ελλάδα (INSPIRED-ITE-ΔΕ)», ΕΠΑνΕΚ 14-20, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 16.129,03 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.