Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια ενός συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού» που χρηματοδοτείται από την Πράξη : «Impact of Exposome of the Course of Lung Diseases- REMEDIA», GA 874753 της Δράσης: «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 14.342,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Calls for Tender

16.02.2021 - 08.03.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια ενός συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού» που χρηματοδοτείται από την Πράξη : «Impact of Exposome of the Course of Lung Diseases- REMEDIA», GA 874753 της Δράσης: «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 14.342,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.