Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων έργου ΒΙΤΑΔ (ΥΕ2)» στο πλαίσιο Υποέργο 2 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή- Δυτ. Ελλάδα [ΒΙΤΑΔ -ΔΕ]» της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ [ΒΙΤΑΔ]», του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 14-20)» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 25.580,64 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

16.12.2020 - 08.01.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων έργου ΒΙΤΑΔ (ΥΕ2)» στο πλαίσιο Υποέργο 2 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή- Δυτ. Ελλάδα [ΒΙΤΑΔ -ΔΕ]» της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ [ΒΙΤΑΔ]», του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 14-20)» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 25.580,64 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.