ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα και Αναλυτή καυσαερίων» στο έργο "Απομάκρυνση οργανικών αποβλήτων από ρυπασμένα εδάφη με ψυχρό πλάσμα- REMPLASMA" με κωδικό MIS 5048541 και κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02873, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ2014-2020.

Calls for Tender

05.11.2020 - 01.12.2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα και Αναλυτή καυσαερίων» στο έργο "Απομάκρυνση οργανικών αποβλήτων από ρυπασμένα εδάφη με ψυχρό πλάσμα- REMPLASMA" με κωδικό MIS 5048541 και κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02873, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ2014-2020.