Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμό δαπάνης 40.322,58 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Calls for Tender

03.09.2020 - 15.09.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμό δαπάνης 40.322,58 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ