Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 65.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

10.07.2020 - 27.08.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 65.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%