Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προετοιμασίας διαλυμάτων κυτταροκαλλιεργειών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών Και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER» [DINNESMIN ](κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03186), MIS 5032840, της Δράσης: ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 4.236,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

10.07.2020 - 22.07.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προετοιμασίας διαλυμάτων κυτταροκαλλιεργειών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών Και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER» [DINNESMIN ](κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03186), MIS 5032840, της Δράσης: ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 4.236,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%