Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια λυχνίας περιθλασίμετρου ακτίνων Χ». Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο : 2- «Πολιτισμός Τεχνολογία : Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μνημείων» - [ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ ]» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 6.451,61 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

08.07.2020 - 21.07.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια λυχνίας περιθλασίμετρου ακτίνων Χ». Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο : 2- «Πολιτισμός Τεχνολογία : Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μνημείων» - [ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ ]» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 6.451,61 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.