Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την μελέτη της χημικής εξέλιξης των αερίων και σωματιδιακών οργανικών ρύπων στην ατμόσφαιρα

Calls for Tender

10.01.2022 - 04.02.2022

Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την μελέτη της χημικής εξέλιξης των αερίων και σωματιδιακών οργανικών ρύπων στην ατμόσφαιρα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την μελέτη της χημικής εξέλιξης των αερίων και σωματιδιακών οργανικών ρύπων στην ατμόσφαιρα» στο πλαίσιο του Έργου «Chemical evolution of gas and particulate-phase organic pollutants in the Atmosphere» [CHEVOPIN], αρ.Σύμβασης Έργου: HFRI-FM17C3-1819, της Δράσης: «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 562.652,42 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ